Tester och bevis

Mätning av effekten och hållbarhet av SiOO:X-prov i EN 113 och EN 84

SiOO:X är ett unikt träskyddssystem som använder sig av grundämnet kisel (lat. silicium). Till skillnad från konventionella träskyddsmedel tränger produkten djupt in i träet istället för att täcka ytan. En mekanisk verkansprincip stoppar mikroorganismer från att göra skada.

 

SiOO:X Träskydd och SiOO:X Ytskydd har tillsammans den unika egenskapen att de öppnar upp träet och går djupt in i det, där de med tiden mognar och bildar en träskyddande och förstärkande kiselstruktur. I reaktion med fukt och koldioxid bygger SiOO:X patenterade formel upp en inert glasartad polymer som mineraliserar träet och skyddar det över lång tid. Hur väl denna ”kiselsköld” fungerar mot en rad vanliga rötsvampar har testats utförligt enligt internationella och europeiska standarder och i tätt samarbete med det svenska forskningsinstitutet RISE. Resultatet är genomgående positivt och presenteras i detta dokument.

 

Effekterna och hållbarheten av trä som behandlats med SiOO:X finns noga dokumenterade. SiOO:X har fått mycket bra resultat i det vedertagna branschtestet EN 113 (”rötskyddstest”) efter att föråldringsförfarande EN 84 först genomfördes. Båda EN-testerna ingår i ett paket som gäller som svensk och internationell standard för att bestämma den förebyggande skyddseffekten hos träskyddsmedel mot rötsvampar. Resultaten i detta dokument bör bedömas med tanke på att SiOO:X är ett träskyddssystem och inte en heltäckande färg.

 

EN 84 är ett test som simulerar åldrande på träet genom att det behandlade träet går igenom en bestämd procedur där det i omgångar växelvis dränks helt och får torka. På så vis kan en del av träskyddsmedlet lakas ur, vilket medför ett lägre skydd för det testade träet. Därigenom simuleras en åldring över många år i våta miljöer. Testet är ursprungligen framtaget för konventionella kopparbaserade träskyddsmedel med biocider.

 

Ett effektivt träskyddsmedel lakas ut i mindre utsträckning och bibehåller därför den skyddande effekten över längre tid. SiOO:X med sina täta kiselmolekyler visar sig stå emot vattenbelastning i EN 84 på ett mycket bra sätt, och ger ett mycket bra träskydd.

tester_och_bevis_05

Efter urlakningstestet genomgår träet det kompletterande testet EN 113 där man mäter skyddseffekten mot olika rötsvampar. EN 113 går ut på att träet utsätts för ett fullbordat svampangrepp. SiOO:X-behandlade och obehandlade träprover utsattes för en vit rötsvamp (Trametes versicolor) och två bruna rötsvampar (Gloeophyllum trabeumoch och Poria placenta). Alla tre species är vanligt förekommande och orsakar röta i trä. Skillnaden mellan dem är att den vita rötsvampen lever i marken medan de bruna rötsvamparna även trivs och orsakar skada ovan mark.

 

Resultatet är synligt för blotta ögat: Den SiOO:X-behandlade träbiten klarar svampangreppet, medan den obehandlade träbiten är överväxt med rötsvamp. Men även siffrorna talar för SiOO:X: För att klara testet EN 113 får det behandlade testträet inte förlora mer än 3% av sin vikt under testperioden. Viktförlusten beror på att rötsvamparna bryter ner träsubstanser och förbrukar dem som näringsmedel. Resultaten visar att SiOO:X-behandlade prover var mycket väl rustade mot rötsvampar. Viktminskningen var mindre än 3% för svampar som finns ovan mark, sk brunröta, (jämfört med obehandlade träprover som förlorade mellan 25 och 40% av sin vikt).

 

De goda resultaten i röttestet EN 113 tillsammans med resultat från andra tester, bedömningar och praktisk erfarenhet gör att SiOO:X kvalificerar sig för att användas till skydd av trä ovan mark enligt standarden EN 335, om produktanvisningarna följs. EN 335 gäller som europeisk standard och ger rekommendationer huruvida trä och träprodukter bör användas inomhus, utomhus, i markmiljö eller i marina miljöer. SiOO:X är enligt standard EN335 godkänd för användning ovan mark, dvs utomhus och väderutsatt, alltså främst för regnvatten (Userclass 3). Därutöver är SiOO:X användbar för användningsområden i Userclass 3.1 och 3.2 utan behov av ytterligare behandling.

 

(Resultaten presenterades inom Swedac Ackreditering och blir del av ett omfattande forskningsprojekt med arbetstiteln ”Sioo Wood Protection – An environmentally sound and sustainable wood protection”. Forskningen sker i samarbete med Vinnova.)

SP-RISE-tester mot röta och mögelangrepp

För att bedöma SiOO:X resistens mot mögel och rötsvamp genomför vi regelbundna tester i samarbete med RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner för näringsliv, akademi och offentlig sektor. I ett labbtest utsattes SiOO:X-behandlade träprover för mögelsporer. Resultaten visar en reduktion av mögelpåväxt genom SiOO:X-behandlingen. Kraftigast reduktion av mögelpåväxten erhölls för lärk och gran, men även för den känsliga furusplinten var reduktionen markant.

 

Det kom även fram att SiOO:X vid rätt applicering gör att mikroorganismer får sämre fäste på den behandlade träytan. Det beror på SiOO:X mekaniska verkansprincip och visar att man, även utan biocider, kan uppnå ett effektivt träskydd genom kiselbehandlingen.

 

Samarbetet med RISE slutar inte där: SiOO:X är med i en ”RISE-testbädd för trä i utomhusmiljö” som utvärderar beständigheten av träbaserade material och ytbehandlingar för främst utomhusbruk.

 

tester_och_bevis_06

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner för näringsliv, akademi och offentlig sektor. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett varierande test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

 

Resultat och bedömningar motsvarar av Sioo känd kunskap per sept 2022. Ändringar och tillägg kan uppkomma.

Läs mer om träet utveckling och SiOO:X:

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter