Tester och bevis

Tester och bevis

Till skillnad från konventionella träskyddsmedel innehåller SiOO:X inte några biocider. Istället förhindrar en mekanisk verkansprincip att mikroorganismer tränger in i träet och gör skada. SiOO:X Träskydd och SiOO:X Ytskydd har tillsammans den unika egenskapen att de öppnar upp träet och går djupt in i det, där de med tiden mognar och bildar träskyddande och förstärkande kiselkristallina strukturer. I reaktion med fukt och koldioxid bygger SiOO:X patenterade formel upp en kiselsköld i träet som mineraliserar träet och skyddar det över lång tid. Hur väl denna ”kiselsköld” fungerar mot en rad vanliga rötsvampar (så kallade basidiomycetes) har testats utförligt enligt europeiska och svenska standarder och i tätt samarbete med olika svenska forskningsinstitut som RISE. Resultatet är revolutionerande positivt.

 

Effekterna och hållbarheten av trä som behandlats med SiOO:X finns noga dokumenterade. SiOO:X har fått mycket bra resultat i det vedertagna branschtestet EN 113 (”rötskyddstest”) efter att föråldringsförfarande EN 84 först genomfördes. Båda EN-testerna ingår i ett paket som gäller som svensk och internationell standard för att bestämma den förebyggande skyddseffekten hos träskyddsmedel mot rötsvampar.

 

EN 84 är ett test som simulerar åldrande på träet genom att det behandlade träet går igenom en bestämd procedur där det i omgångar växelvis dränks helt och får torka. På så vis kan en del av träskyddsmedlet lakas ur, vilket medför ett lägre skydd för det testade träet. Därigenom simuleras en åldring över många år i våta miljöer. Testet är ursprungligen gjord för konventionella kopparbaserade träskyddsmedel med biocider. Ett effektivt träskyddsmedel lakas ut i mindre utsträckning och bibehåller därför den skyddande effekten över längre tid. SiOO:X med kiselkristallina struktur utan biocider visar sig stå emot vattenbelastning på ett mycket bra sätt, och ger ett mycket bra träskydd.

 

Efter urlakningstestet genomgår träet det kompletterande testet EN 113 där man mäter skyddseffekten mot olika rötsvampar. EN 113 går ut på att träet utsätts för ett fullbordat svampangrepp. SiOO:X-behandlade och obehandlade träprover utsattes för en vit rötsvamp (Trametes versicolor) och två bruna rötsvampar (Gloeophyllum trabeumochPoria placenta). Alla tre species är vanligt förekommande och orsakar röta i trä. Skillnaden mellan dem är att den vita rötsvampen lever i marken medan de bruna rötsvamparna även trivs och orsakar skada ovan mark.

tester_och_bevis_05

Resultatet är synligt för blotta ögat: Den SiOO:X-behandlade träbiten klarar svampangreppet, medan den obehandlade träbiten är överväxt med rötsvamp. Men även siffrorna talar för SiOO:X: För att klara testerna EN 84 och EN 113 får det behandlade testträet inte förlora mer än 3% av sin vikt under testperioden. Viktförlusten beror på att rötsvamparna bryter ner träsubstanser och förbrukar dem som näringsmedel.

 

Resultaten visar att SiOO:X-behandlade prover var mycket väl rustade mot rötsvampar. Viktminskningen var mindre än 3% för svampar som finns ovan mark, sk brunröta, (jämfört med obehandlade träprover som förlorade mellan 25 och 40% av sin vikt).

 

De goda resultaten i röttestet EN 113 tillsammans med resultat från andra tester, bedömningar och praktisk erfarenhet gör att produkterna kvalificerar sig för att användas till skydd av trä ovan mark enligt standarden EN 335-2. Man ska då följa de anvisningar som medföljer produkterna.

 

EN 335-2 gäller som Europeisk standard och ger rekommendationer huruvida trä och träprodukter bör användas inomhus, utomhus, i markmiljö eller i marina miljöer. SiOO:X är enligt standard EN335-2 godkänd för användning ovan mark, dvs utomhus och väderutsatt, alltså främst för regnvatten.

 

(Resultaten presenterades inom Swedac Ackreditering och blir del av ett omfattande forskningsprojekt med arbetstiteln”Sioo träskydd – Ett miljömässigt sunt och hållbart träskydd”. Forskningen sker i samarbete med Vinnova.)

SP-RISE-tester mot mögelangrepp

För att bedöma SiOO:X resistens mot mögel och rötsvamp genomför vi regelbundna tester i samarbete med RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner för näringsliv, akademi och offentlig sektor. I ett labbtest utsattes SiOO:X-behandlade träprover för mögelsporer enligt ASTM D3273, en vedertagen mätmetod för mögelpåväxt.

 

Resultaten visar en reduktion av mögelpåväxt genom SiOO:X-behandlingen. Kraftigast reduktion av mögelpåväxten erhölls för lärk och gran, men även för den känsliga furusplinten var reduktionen markant.

 

Det kom även fram att SiOO:X vid rätt applicering gör att mikroorganismer får sämre fäste på den behandlade träytan. Det beror på SiOO:X mekaniska verkansprincip och visar att man, även utan biocider, kan uppnå ett effektivt träskydd genom kiselbehandlingen.

 

Samarbetet med RISE slutar inte där: SiOO:X är med i en ”RISE-testbädd för trä i utomhusmiljö” som utvärderar beständigheten av träbaserade material och ytbehandlingar för främst utomhusbruk.

 

tester_och_bevis_06

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner för näringsliv, akademi och offentlig sektor. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

 

Resultat och bedömningar motsvarar av Sioo känd kunskap per sept 2019. Ändringar och tillägg kan uppkomma.

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter